Certificació́ de professionalitat: Sí (Nivell 3)

Inici: Primer trimestre any 2024. Pre-inscripcions setembre 2023. 

Horari: tardes 

Durada: 510h presencials (430h. de formació́ en el centre i 80h. de pràctiques en empresa)

Lloc d’impartició: Escola Tècnica Xaloc. Av. GranVia de l’Hospitalet 100. 08902 L’Hospitalet de Llobregat. 

OBJECTIU: Organitzar, desenvolupar i controlar projectes de muntatge de xarxes d’aigua i sanejament, supervisar la posada en servei i organitzar el manteniment atenent a les exigències d’eficàcia, eficiència, qualitat del subministrament i seguretat, complint la normativa vigent

 Contingut: 

 

MF0838_3: xarxes i instal·lacions d’abastament i distribució d’aigua i sanejament

- UF0999:Projecte d’instal·lació de xarxes d’abastament i distribució d’aigua i sanejament

- UF1000: Recursos per la instal·lació de xarxes d’abastament i distribució d’aigua i sanejament 

- UF1001: Prevenció de riscos laborals i mediambientals per el muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament. 

MF0839_3: Desenvolupament d’obres de xarxes i instal·lacions d’abastament i distribució d’aigua i sanejament. 

- UF1002: Obres de xarxes d’abastament i distribució d’aigua i sanejament

- UF1003: Gestió de la qualitat de xarxes d’abastament i distribució d’aigua i sanejament. 

MF0840: Sistemes de posada en servei de xarxes d’aigua i sanejament

MF0841_3: Organització del manteniment de xarxes de distribució d’aigua i sanejament

- UF1004: Planificació del manteniment de xarxes d’abastament i distribució d’aigua i sanejament 

- UF1005: Supervisió de l’explotació i del manteniment de xarxes d’abastament i distribució d’aigua i sanejament

MP0206: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h).

Dirigit a: Treballadors en actiu

Requisits d’accés: 

Per accedir a aquest certificat de professionalitat de nivell 3 cal acreditar qualsevol de les següents titulacions: títol de batxillerat, certificat de professionalitat de nivell 3, certificat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional, complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives, Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas dels alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat verificarà mitjançant les proves de competències clau, que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament.