OBJECTIUS

Aquest curs li permetrà una formació general en PRL, servint com a base per a programes específic de formació en PRL per a una activitat concreta

DURADA

25 hores 

CONTINGUT

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut

a. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

1) El treball i la salut.

2) Els riscos professionals.

3) Factors de risc.

b. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

1) Danys derivats del treball.

2) Els accidents de treball i les malalties professionals.

3) Altres patologies.

c. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

1) Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

2) Deures i obligacions bàsiques en aquesta matèria.

2. Riscos generals i la seva prevenció

a. Riscos lligats a les condicions de seguretat.

1) Màquines.

2) Equips, instal·lacions i eines.

3) Llocs i espais de treball.

4) Manipulació, emmagatzematge i transport.

5) Electricitat. Risc elèctric.

6) Incendis.

7) Productes químics.

b. Riscos lligats al medi ambient de treball.

1) Agents Químics.

2) Agents Físics.

3) Agents biològics.

c. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

1) Càrrega de treball.

2) Fatiga.

3) Insatisfacció.

d. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.

1) Protecció Col·lectiva.

2) Protecció Individual (EPI)

e. Plans d' emergència i evacuació.

f. El control de la salut dels treballadors.

3. Elements bàsics de la gestió de la prevenció

a. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

1) Institucions i organismes internacionals.

2) Organismes Nacionals.

a. Organització preventiva del treball: "rutines" bàsiques.

b. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

c. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc...)

1) Drets dels treballadors.

2) Obligacions dels treballadors.

3) Obligacions de l' empresari:

4) Òrgans de representació general.

5) Òrgans de representació específica.

6) Procediments generals.

4. Primers auxilis

a. Procediments generals.

b. Pla d' actuació.

c. Pla d' emergència 

PREU

475,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Conèixer els conceptes bàsics de seguretat i salut: els factors de risc, els danys derivats i el marc normatiu bàsic.

2. Reconèixer els riscos lligats a les condicions de seguretat, l' entorn i la càrrega de treball i cansament  

3. Conèixer els sistemes de prevenció i protecció individual i col·lectiva

4. Formular plans d' emergència i evacuació

5. Tenir conceptes de control de salut dels trabjadors 

6. Elements bàsics de la gestió

7. Primers auxilis.